• Vítejte na našich stránkách

  Všem našim zákazníkům poskytujeme služby na vysoké úrovni a v kvalitě odpovídající evropským standardům a normám.

  Hlavním předmětem podnikání je poradenství v řízení a vedení firem a podniků v oblasti řízení kvality, poradenství a vedení systémů BOZP, PO a ekologie osobami odborně způsobylými dle příslušných právních předpisů, poradenství a příprava k certifikaci dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP.

  Mimo jiné poskytujeme služby a poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů - zejména pracovních smluv a řešení mimořádných situací. S tímto také spojený safety management, tedy ochrana osob a majetku, stanovení bezpečnostní politiky firmy a realizace organizačních i technologických zabazpečení perimetru, budov či procesů.

  Nabízíme poradenství v oblasti facility managementu, tedy řízení správy a údržby veškerého movitého i nemovitého majetku, strojní údržby a zejména efektivního vedení vozových parků (fleet management). V případě potřeby jsme schopni zajistit či zprostředkovat veškeré opravy, servisy či revizní prohlídky tak, aby Vám byla dodána stoprocentní služba a Vy se nemuseli zabývat režijními nutnostmi a mohli všechen svůj čas věnovat Vašemu core businessu.

  více více
 • O NÁS

  Získané odborné certifikáty

  jnconsulting.cz jnconsulting.cz jnconsulting.cz jnconsulting.cz

  Osvědčení OZO v prevenci rizik dle z.č. 309-2006 Sb.

  Osvědčení OZO v požární ochraně dle z.č. 133-1985 Sb.

  Osvedčení Technik požární ochrany dle z.č. 133-1985 Sb.

  Certifikát Požadavky norem ČSN EN ISO 14001 a 14004

  jnconsulting.cz jnconsulting.cz jnconsulting.cz jnconsulting.cz

  Certifikát Manažer bezpečnosti IIR, ASIS International

  Osvědčení Zákoník práce a výkladové problémy - akreditovaný kurz

  Osvědčení Zvládání konfliktních situací, typologie MBTI

  Osvědčení Úprava obchodních a úředních dokumentů dle ČSN 01 6910

 • Poskytované služby

  Profesionální služby v oblastech:

  Zavádění ISO
  Vyšší efektivita a ziskovost
  Růst podílu na trhu
  Nové tržní příležitosti

  více více

  BOZP, PO
  Ochrana lidského života a zdraví musí být naší prioritou a nesmí stát ve stínu ekonomických zájmů!

  více více

  Efektivní vedení a řízení firem

  více více

  Marketing a PR

  více více
 • Naši zákazníci

  K našim spokojeným zákazníkům patří

  INTERICA
  Obchodní interiéry

  Autodoprava Zatloukal

  Čističky Bureš
  Čističky odpadních vod, jímky, žumpy.

  AUTO ČECHÁK
  Nákup a prodej vozů - Autoservis

  Grand Lahůdky s.r.o.

  Mlsná Kočka
  Panini Fastfood

  Město Rýmařov
  Městský úřad Rýmařov

  Horní Město

 • Kontaktní informace

  Najdete nás:


  Ing. Jakub Neplech
  Jiráskova 42
  785 01 Šternberk

  IČ: 883 91 311, DIČ: CZ8404255398

  E-mail: info@jnconsulting.cz
  Tel: 606 775 698

  Zašlete nám zprávu

  Zpráva poslána
  Ozveme se vám co nejdříve.
 • ZAVÁDĚNÍ ISO

  Co nám ISO přinese?

  • vyšší efektivitu a ziskovost
  • růst podílu na trhu
  • nové tržní příležitosti
  • zlepšení organizace, komunikace a morálky uvnitř společnosti
  • snížení nákladů
  • lepší vyjednávací pozici s obchodními partnery
  • zpřehlednění veškerých procesů ve Vaší společnosti

  Vztahy a zaměření manažerských systémů jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti práce (HSMS).

  bozp, zavádění iso

  QMS je zaměřen na jakost v zájmu zákazníka, EMS na životní prostředí v zájmu společnosti a HSMS na bezpečnost a ochranu zdraví v zájmu zaměstnanců. V organizačním uspořádání jsou často tyto systémy (není to však striktní požadavek) zařazovány do jednoho útvaru a jsou zabezpečovány jednotným přístupem, tzv. systémem ISM.

  Integrované systémy řízení (ISM) spočívá v integrování vytvořených systémů ve společnosti. Postupu spočívá v následujících krocích:
  • provázání nastavených systémů QMS (ISO 9001), EMS (ISO 1400), HSMS (ISO 18001) do jednotného integrovaného systému managementu
  • provázání dalších povinných dokumentů nastavených systémů
   • nastavení integrované Politiky ISM
   • nastavení řízení cílů a programů ISM
   • nastavení řízení aspektů a rizik
   • nastavení havarijní připravenosti v rámci ISM
   • nastavení odpovědností a řízení ISM
  • provázání ISM s platnou legislativou.

  ISO 9001 (QMS)

  více více

  ISO 14001 (EMS)

  více více

  OHSAS 18001 (HSMS)

  více více
 • BOZP a Požární ochrana

  Ochrana lidského života a zdraví vždy musí být naší prioritou a nikdy nesmí stát ve stínu ekonomických zájmů! Skutečně děláte maximum pro prevenci toho, co musí být vždy na prvním místě?

  Pokud chcete udělat víc, využijte naší služby údržby systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO).

  Největší výhody proč s námi:

  • 100% odpovědnost.
  • Působnost v celé ČR
  • 24/7 telefonické poradenství v případě mimořádné události
  • Způsobilost od nejuznávanějších institucí (VÚBP, Dům techniky Pardubice a Ostrava, ROVS a Gradua Cegos)
  • Pravidelná aktualizace dokumentace dle nové legislativy.
  • Prověrky BOZP.
  • Náklady pod kontrolou, žádné nečekané náklady, ale paušál v kterém je zahrnuto vše nutné.
  • Při zajištění BOZP a PO nabízíme slevu 50% na zavedení mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001:2008!
  • Vaše 100% spokojenost a vědomí o plnění všech právních požadavků .

  Ověřte si prosím úroveň BOZP a PO ve Vaší společnosti pomocí srovnání následujících povinností s reálným stavem, které vaše společnost musí plnit.

  Protokol o zhodnocení a stanovení rizik, včetně pravidelného přehodnocování. Roční prověrka BOZP. Kontrolní kniha BOZP. Protokol o provedení poslední prověrky BOZP. Kolaudační rozhodnutí. Směrnice pro přidělování OOPP. Dokumentace a seznam - nebezpečné látky. Smlouva s autorizovanou osobou. Dokumentace ukládání odpadů a manipulace s nebezpečnými látkami. Doklady o likvidaci odpadů. Kniha regálů. Směrnice pro řízení BOZP v podniku. Traumatologický a evakuační plán Smlouva s podnikovým lékařem, včetně jeho seznámení s riziky. Kniha evidovaných úrazů. Protokoly o likvidaci pracovních úrazů. Dokumentace k vyhlášeným rizikovým pracovištím. Doklady o certifikaci přidělovaných OOPP a evidence jejich přidělování zaměstnancům. Doklady o provádění nástupních, profesních a periodických lékařských prohlídek. Osnovy školení zaměstnanců. Doklady o školení zaměstnanců – vstupní, na pracovišti, periodická, při převodu na jiné pracoviště, po pracovních úrazech, vedoucích zaměstnanců, požární ochraně. Potvrzení o odborných školeních: svářeči, vazači, jeřábníci, obsluhy zdvihacích zařízení, obsluh elektrických zařízení, práce ve výškách, lešenáři, topiči kotlů, dřevoobrábění, řidiči referentských vozidel, obsluhy TNS, řidiči z povolání, motorové vozíky. Revizní zprávy a protokoly o kontrolách. Technická dokumentace strojů a zařízení. Odpovědnost za el. zařízení, stroje, elektrospotřebiče a el. ruční nářadí. Určení prostředí. Revizní karty, revizní zprávy. Proškolení. Termíny následných revizí a kontrol. Plynová zařízení – technická dokumentace, revizní zprávy, poučení a proškolení obsluhy, organizační směrnice, deník plynového zařízení. Termíny následných revizí a kontrol. Zdvihací zařízení – systém bezpečné práce ZZ, technická dokumentace, revize a kontroly. Termíny následných revizí a kontrol. Tlaková zařízení – pasporty, jmenování osoby odpovědné za provoz TN, proškolení obsluh, provozní deníky TN, záznamy o poučení a proškolení obsluhy, Termíny následných revizí a kontrol. Komíny – zpráva o kontrole a revizi. Dokumentace požární ochrany: Dokumentace o začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí Stanovení organizace PO Posouzení požárního nebezpečí Požárně poplachové směrnice. Požární řády pracoviště. Požární evakuační plán. Dokumentace zdolávání požáru. Požární kniha. Tématický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně. Odborná příprava požárních hlídek. Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy požárních hlídek. Směrnice pro činnost požárních hlídek. Řád ohlašovny požáru a její určení. Požárně technické charakteristiky. Revizní zprávy o kontrole přenosných hasících přístrojů, hydrantů. Přehled pracovišť s nebezpečí vzniku požáru. Přehled o požární technice, věcných prostředcích po, zařízeních po a doklady o jejich kontrole a použití. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek atd.

 • SECURITY

  Z čeho se zabezpečovací systémy skládají?

  Detektory zabezpečovacího systému hlídají otevření dveří a oken, rozbití skleněné výplně, pohyb, požár, únik plynu, nebo vody, pohyb na pozemku, nebo v autě před domem. Okamžitý poplach lze vyvolat pomocí panik tlačítka, social alarm přivolá pomoc v případě nouze, nebo když systém EZS neregistruje v nezabezpečeném objektu žádný pohyb. Hlášení vyhodnocuje ústředna (která je mozkem celého alarmu) a rozhoduje o vyhlášení poplachu. Při poplachu jsou spuštěny sirény a GSM komunikátor předá zprávu na nastavená tel. čísla a hlídací agenturu. Pomocí kamerového systému lze na objekt dálkově dohlížet, nebo vyhledat událost v paměti /až 6 měsíců historie/.

  Jak se zabezpečovací systémy - EZS ovládají ?

  Moderní EZS se ovládají pomocí klávesnice zadáním kódu nebo přiložením čipové karty. Lze je také pohodlně ovládat dálkovým ovladačem, nebo telefonem. U ovládacích klíčenek je použit plovoucí kód, který znemožňuje zkopírování. U systému EZS lze nastavit časy, kdy se má systém sám zapínat a vypínat. Z klávesnice i z dálkového ovladače, lze také v případě nouze aktivovat okamžitý poplach.Jaké jsou hlavní přednosti klasických systémů - EZS ? Drátové výrobky jsou většinou levnější než bezdrátové (prodraží se zde ale instalace kabeláže a zapojení detektorů) a většinou lze kombinovat komponenty několika výrobců v jedné instalaci. Není nutné měnit baterie ve snímačích, je však potřebné provádět preventivní prohlídky zabezpečovacího systému.Jaké jsou hlavní přednosti bezdrátových systémů - EZS ? Samotná instalace je velmi čistá, rychlá (a tedy levná). Výsledný vzhled interiéru není narušen instalačními lištami. Bezdrátové systémy jsou velice snadno rozšířitelné o další prvky a detektory lze kdykoli přemístit na jiné místo.

  Vypracování nabídky

  Pokud uvažujete o elektronickém zabezpečení domu, bytu či jiného objektu a chcete vypracovat nabídku na elektronický zabezpečovací systém - EZS, elektronickou požární signalizaci - EPS, kamerového systému, kontaktujte nás prosím. Budeme Vás bude kontaktovat a navrhneme Vám projekt přímo na míru.

 • EKO (EMS)

  Pro všechny společnosti formuluje legislativa České republiky řadu požadavků. Pro zjišťování všech těchto povinností a jejich změn a novelizací je třeba zkušeného pracovníka provozní ekologie. Provozní ekologie zahrnuje tedy činnost podnikového ekologa a související poradenství. Tyto činnosti zajistíme naším odborným pracovníkem externě.

  Pro všechny uvedené činnosti nabízíme školení Vašich pracovníků, jako uživatelů systému. Naučíme Vaše zaměstnance používat dokumentaci, zpracovávat evidenci, nebo pro ni připravovat podklady, správně systém používat - třídit odpady, označovat chemické látky atd.

  Odpadové hospodářství

  Zabezpečujeme kompletní služby při nakládání s odpady

  Zajistíme tyto vstupní informace a dokumenty:

  - Produkovaný odpad.
  - Identifikace odpadů, jejich kategorizace.
  - Obaly.
  - Požadavky legislativy.
  - Rozhodnutí orgánů.
  - Smlouvy.

  Na základě vstupních informací vypracujeme a povedeme:

  - Průběžná evidence.
  - Hlášení.
  - ILNO.
  - Základní popis odpadů.
  - Protokol o rozborech odpadů.
  - Shromažďování odpadů - sklady NO.,
  - Evidence obalů.

  Stanovíme postupy následných činností:

  - Základní rozdělení, třídění.
  - Označení odpadů.
  - Stanovení dílčí odpovědnosti.
  - Výstražné značení.
  - Způsob předání odpadů.
  - Evidenční listy odpadů.
  - Přepravní listy NO.
  - Havarijní soupravy.
  - Evidence (evidence odpadů – dílčí a celková – program)
  - Zpracování plánu odpadového hospodářství POH podniku
  - Plánky objektů, plánky budov, plánky skladů, míst shromažďování odpadů, uložení lékárniček, PHP, hydrantů aj.
  - Poradenství při přepravě dle ADR.

  Nakládání s obaly

  Podle Vašeho hospodaření s obaly a podle Vašeho rozhodnutí lze zákonné požadavky pro uvedení obalu na trh řešit spoluprácí s autorizovanou společností, nebo vlastní zajištění splnění požadavků. Připravíme pro Vás např.:

  - Smlouva s autorizovanou společností.
  - Zápis do seznamu osob.
  - Evidence podle požadavků autorizované společnosti.
  - Evidence uvedení obalů na trh.

  Ochrana vod

  Podle povahy Vašich činností, podle existence spotřeby povrchových, podzemních vod, či spotřeby upravené pitné vody; dále podle situace ve vypouštění Vašich odpadních vod do povrchových, podzemních vod nebo do veřejné kanalizace pro Vás zajistíme např.:

  - Evidenci a přehled (studny, ČOV, lapoly atd.)
  - Podklady pro vodoprávní řízení.
  - Smlouvu s dodavateli služeb dodávky vod a odvádění vod.
  - Zajištění rozborů a odběru vzorků.
  - Provozní řády.
  - Provozní evidence.

  Havarijní připravenost

  Identifikace a vyhodnocování havarijních stavů – Havarijní plány
  Zajistíme tyto vstupní informace a dokumenty:

  - Analýza rizik.
  - Environmentální aspekty.
  - Legislativa.
  - Havarijní postupy.
  - Seznámení zaměstnanců.
  - Schválené provozní řády.
  - Povodňové plány.

  Na základě vstupních informací vypracujeme:

  - Posouzení prevence závažných havárií.
  - Hlášení.
  - Seznam používaných CHLAP, BL.
  - Přeprava ADR – nebezpečný odpad.
  - Požární poplachové směrnice.
  - Evakuační plány.
  - Operativní karty objektů a budov.
  - Postup v případě havárie.
  - Systémové postupy.
  - Traumatologický plán.
  - Záznam o prověření havarijní připravenosti.
  - Plán vyrozumění.

  Školení:

  - Havarijním připravenost.
  - Složení havarijních souprav.
  - Rozmístění HP a hydrantů – jejich použití.
  - Požárně poplachové směrnice.
  - OOPP.
  Dále vezmeme v úvahu další nenadálé – hrozby – např. teroristický útok, konkurenční boj, přírodní živly

  Ochrana ovzduší

  Podle jednotlivých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, které provozujete připravíme např.:

  - Evidenci a přehled zdrojů.
  - Podklady pro souhlas s u vedením do provozu, povolení.
  - Provozní řády, TPP, TOO.
  - Provozní evidenci, ostatní evidence.
  - Hlášení ke zpoplatnění.
  - Dodávky služeb monitoringu.

  Pro společnosti zařazené do NAP pro vypouštění skleníkových plynů (GHG) připravíme např.:

  - Monitorovací plán.
  - Výkaz emisí.
  - Veškerou dokumentaci pro doložení údajů MP pro účely verifikace.

  Pro provoz mobilních zdrojů znečištění ovzduší pro Vás zajistíme např.:

  - Evidenci zdrojů.
  - Monitoring zdrojů.

  Nakládání s chemickými látkami

  Pokud používáte chemické látky a přípravky, naučíme Vás kontrolovat jejich registraci podle REACH, připravíme pro Vás např.:

  - Evidenci chemických látek a Bezpečnostních listů.
  - Pravidla pro bezpečné nakládání s chemickými látkami.
  Zajistíme tyto vstupní informace a dokumenty:

  - CHLaP.
  - Platná legislativa.

  Na základě vstupních informací vypracujeme a povedeme:

  - evidence CHLaP – program,
  - BL jejich seznam a uložení,
  - Pravidla pro práci s NCHL a přípravky,
  - autorizovaná osoba,
  - školení zainteresovaných osob)

  Stanovíme postupy následných činností:

  - Výstražném symboly – označení skladů.
  - R a S věty.
  - Skladování látek podle druhu.
  - Provozní řády.
  - Seznam látek – jejich množství.
  - Kontrola skladu CHLaP 2x ročně.
  - Manipulace s CHLaP.
  - Používání OOPP.
  - Havarijní soupravy.
  - Lékárničky, předlékařská pomoc.
  - Poradenství při likvidaci starých látek.
  - Vlastnosti látek.

 • odposlechy

  Zabýváme se hledáním odposlechu, štěnic a špionážních kamer. Dále poskytujeme poradenství proti úniku informací a to nejen v oblasti průmyslové špionáže, ale také ve Vašem soukromí. Stejně jako Vaše konkurence a Vaši nepřátelé i my jsme si vědomi, jakou hodnotu v dnešní společnosti informace mají. Proto nabízíme služby, které ocení nejen podnikatelé, ředitelé firem, manažeři a státní úředníci, ale také obyčejný občan, který má právo domnívat se, že ho někdo sleduje. Nemusíme Vám tvrdit, že odposlouchávání kanceláří, odposlech telefonů, špionážní kamery, GSM štěnice a nabourávání se do počítačů jsou dnes téměř na denním pořádku, nejsou jen prostředkem policie, tajných služeb, konkurenčních firem, ale také například mafie. A proto jsme zde my, abychom tyto rizika eliminovali. K boji proti těmto sofistikovaným zařízením či softwareu máme profesionály vybavené nejmodernější technikou k hledání odposlechů na úrovni státních bezpečnostních složek.

 • Co nabízíme?

  • Zavedení systému managementu kvality ISO 9001
  • Zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001
  • Zavedení systému managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
  • Zavedení integrovaných systémů v různých kombinacích ISO 9001 a ISO 14001 a dalších
  • Zavedení a řízení efektivní správy
  • Zavedení a správu efektivního fleet managementu
  • Vedení systému BOZP, PO a EKO
  • Stanovení politiky bezpečnosti firem a podniků
  • Poradenství a služby při hledání úsporných opatření za účelem zvýšení efektivity
  • Poradenství při uzavírání smluv aj.
  • Vedení systému BOZP, PO a EKO

  Proč nás?

  • máme jednoduchý avšak stoprocentní způsob zavedení QMS, EMS a dalších systémů dle norem ISO
  • máme zkušenosti s přípravou k certifikaci všech oborových odvětví, zejména výroby a administrativy
  • máme mladý, dynamický tým soustavně se vzdělávajících konzultantů a odborníků
  • máme zajištěnou zastupitelnost konzultantů
  • máme působnost po celé ČR a jsme ochotni působit v případě potřeby i mimo ČR
  • máme vazby na certifikační orgány
  • máme bezkonkurenční nabídku cen co se týče podílu ceny a času a práce nutné ze strany zákazníka

 • ISO 9001

  ISO 9001 princip normy
  Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

  Přínos normy pro organizaci
  • Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům
  • Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
  • Pomocí efektivně nastavených procesů navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost vlastníků
  • Díky poskytování vysoce kvalitní produkce možnost získání nejnáročnější zákazníky a možnost získání nových zákazníků s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti
  • Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě
  • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů
  • Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)
 • ISO 14001 (EMS)

  ISO 14001 (EMS) princip normy
  Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (byť jen splnění zákonných limitů) a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

  Přínos normy pro organizaci
  • Elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí
  • Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního
  • prostředí
  • Snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména s integrací se systémem řízení kvality
  • Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik
  • Poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků
  • Úspora energií a materiálových zdrojů
 • OHSAS 18001 (HSMS)

  OHSAS 18001 (HSMS) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti snižování pracovních úrazů a nehod a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

  Přínos normy pro organizaci
  • přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců
  • přináší snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • snižuje náklady spojené s pracovními úrazy na pracovišti
  • prokazuje plnění závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům, subdodavatelům a odběratelům
  • přináší účinný systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace